Hem enregistrat uns vídeos en el que us expliquem les característiques del nostre projecte educatiu. Clica la següent imatge per accedir-hi…

El projecte educatiu de l'Escola Pia de Calella en vídeos...

El projecte educatiu de l’Escola Pia de Calella es caracteritza per:

 • Un equip humà professional, il·lusionat, estable, en contínua formació que valora i creu en la seva feina i que es planteja objectius de millora cada curs.
 • Un alumnat protagonista del seu procés d’aprenentatge. Fomentem la seva autoestima i la confiança en ells mateixos, claus de l’èxit. Volem que tots els nostres alumnes donin el millor d’ells mateixos en tots els àmbits i per això, creem els mecanismes per descobrir-ho.
 • Una metodologia que respon a les necessitats del moment que incorpora la tecnologia com una eina més del procés amb aules tecnificades, chromebooks, aules d’informàtica, wifi:
  • Treball per Projectes
  • Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)
  • Aprenentatge-Servei (AS)
  • Itineraris d’Aprenentatge (IA)
 • Bons resultats assolits pels nostres alumnes en els resultats de les proves de competències.
 • Personalització de l’aprenentatge amb agrupaments diversos, treball cooperatiu, atenció individualitzada de suport o ampliació segons les necessitats de l’alumnat.
 • Seguiment tutorial constant als alumnes i a les seves famílies. Els acompanyem en els canvis personals i d’etapa. Entrevistes personalitzades, coordinació amb serveis externs i orientació acadèmica i professional.
 • Una formació plurilingüe i pluricultural que possibilitarà la mobilitat dels estudiants en el futur: som una Escola Multilingüe i oberta a tothom.
 • Una escola acollidora, participativa i oberta a les famílies i a l’entorn que promou el sentiment de pertinença i que vol crear una comunitat educativa, que genera confiança entre les persones que en formen part: col·laboració amb entitats, participació en concursos, presència a xarxes socials i mitjans de comunicació.
 • Formem part d’una gran institució capdavantera i referent en el món educatiu. Aquest fet ens permet crear xarxes entre professionals molt diversos multiplicant els recursos i les maneres de fer, possibilitant el diàleg pedagògic necessari per estar al dia. Disposem d’una Àrea Pedagògica de l’Equip de gestió de l’Escola Pia de Catalunya, de Jornades Pedagògiques pels docents i un Pla de Formació conjunt.
 • Gaudim d’unes instal·lacions adaptades per afavorir l’aprenentatge col·laboratiu i d’uns espais oberts i únics a la població.
 • Defensem l’educació en valors com un dels eixos importants de l’educació integral que ofereix l’escola. Volem que els nostres alumnes esdevinguin ciutadans capaços de millorar el món amb un profund respecte per les persones i l’entorn. Oferim acció tutorial i pastoral, assemblees d’aula, formació dels delegats, activitats  transversals des de les àrees, treballem el “valor de l’any”, el Dia Escola de la No Violència i la Pau (el DENIP), campanyes solidàries i voluntariats.

El SUMMEM és el nostre projecte per adaptar-nos als reptes de la societat del segle XXI

Què defineix el SUMMEM?

 • Itineraris d’Aprenentatge: Metodologia en la que plantegem reptes interessants i problemes socials reals (Aprenentatge i Servei) i en busquem les solucions.
 • Aprenentatge per competències – Actituds i Habilitats: Els nostres alumnes recerquen, transfereixen, comuniquen, reflexionen, i desenvolupen l’esperit crític i respectuós
 • Desenvolupament de la personalitat: Fomentem l’empatia, la creativitat, la tolerància a la pressió, l’actitud positiva i la sensibilitat a la realitat social.
 • Aprenentatge cooperatiu: Treball en equips que cooperen per aprendre junts, potenciant les capacitats de cada alumne/a
 • Rigor Pedagògic: Assessorament i recerca de l’àmbit universitari. Equip Docent amb trajectòria Innovadora.

Projecte educatiu integral iniciat el curs 2015-2016 desenvolupat i coordinat per un equip format per professionals de totes les etapes educatives.

Trobareu tota la informació relacionada amb el projecte a http://www.summem.cat

Els 6 canvis principals del SUMMEM

Assignatures?

Amb SUMMEM...

Es treballa per Reptes o Projectes en què hi intervé més d’una matèria

Habitualment, les matèries o assignatures eren independents entre elles

Alumnat i docents?

Amb SUMMEM...

El professorat planteja reptes i preguntes; l’alumnat pensa, busca i proposa solucions

Habitualment, el professorat explica; l’alumnat escolta i aprèn

El treball a l'aula?

Amb SUMMEM...

El treball és cooperatiu: individual i en grup

Habitualment, el treball és individual

L'aprenentatge?

Amb SUMMEM...

L’aprenentatge es centra en el procés d’aprendre nous coneixements per utilitzar-los en situacions específiques

Habitualment, l’aprenentatge sovint queda centrat a estudiar continguts

L'espai?

Amb SUMMEM...

L'aprenetatge es realitza en diversos espais oberts

Habitualment, l’aprenentatge es fa en una aula

L'avaluació?

Amb SUMMEM...

És un element més de l’aprenentatge. S’avalua tot el procés per millorar i aprendre, no només per la nota.

Habitualment, l’avaluació està centrada en exàmens escrits amb l’objectiu de posar una nota.

Cada persona aprèn i es desenvolupa a un ritme diferent. Atendre aquesta diversitat amb èxit és cabdal per potenciar al màxim les capacitats individuals.

Disposem d’un servei de detecció i seguiment de dificultats en el procés d’aprenentatge, format per un equip psicopedagògic que intervé en:

 • L’orientació personal acadèmica i professional dels nostres alumnes
 • Proves de seguiment a totes les etapes
 • Coordinació amb els professionals de serveis externs que atenen al nostre alumnat
 • Assessorament a les famílies

Infantil i Primària

 • Detecció precoç 
 • Seguiment tutorial
 • Suport dins l’aula
 • Desdoblament
 • SIEI (Suport intensiu escolarització inclusiva)
 • PDC (Programa de diversificació curricular)
 • Itineraris d’aprenetatge personalitzats
 • Orientació acadèmica i personal
 • Programa extern d’orientació acadèmica i professional “Me orienta”
 • Plans Individualitzats:
  • Activitats de Suport
  • Activitats d’enriquiment per Alumnat Talentós i d’Altes Capacitats (AACC):
   • Projectes tecnològics en petits grups
   • Projectes creatius
   • Projectes lingüístics

Secundària i Batxillerat

 • Seguiment tutorial
 • Suport dins l’aula
 • Plans individualitzats (Activitats de suport i/o ampliació)
 • Modalitats:
  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials
 • Tipologia:
  • Batxillerat dual
  • Batxillerat a 3 anys
  • Batxillerat a CFGS

“Si no controles les teves habilitats emocionals, si no tens consciència de tu mateix, si no ets capaç de controlar les emocions que et causen estrès, si no pots tenir empatia ni relacions efectives, aleshores no importa com d’intel·ligent siguis, no arribaràs gaire lluny”
Daniel Goleman

CONSCIÈNCIA EMOCIONAL: Conèixer les pròpies emocions i les dels altres, a través de l’observació del propi comportament i el dels altres.

REGULACIÓ EMOCIONAL: Donar una resposta apropiada a les emocions que experimentem (tolerància a la frustració, el maneig de la ira o el desenvolupament de l’empatia).

AUTONOMIA EMOCIONAL: Capacitat d’autogenerar-se les emocions que un vol o necessita en un moment determinat. Requereix tenir una sana autoestima, autoconfiança, percepció d’autoeficàcia, automotivació i responsabilitat.

COMPETÈNCIA SOCIAL: S’ha d’aprendre (habilitats socials bàsiques, respecte, escola…) Predisposa a la constitució d’un clima social favorable.

HABILITATS DE VIDA I BENESTAR: Té l’objectiu d’aconseguir el desenvolupament del benestar personal i social mitjançant l’adopció de comportaments
apropiats i responsables. Permeten organitzar la nostra vida de manera sana i equilibrada.

Serveis Comunitaris

El Servei Comunitari és una acció educativa que s’orienta a desenvolupar la competència social i ciutadana.

Respon a la idea que l’educació és una eina de millora social. L’objectiu principal del Servei Comunitari és formar ciutadans complets, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral.

Implica una dedicació de 20 hores, de les quals, com a mínim 10 han de ser de servei actiu a la comunitat, fora de l’horari escolar i d’acord amb les necessitats de l’entitat amb qui es col.labora.

A la nostra escola, portem a terme el Servei Comunitari a 4t d’ESO i hem signat compromís (conveni) amb diverses entitats socials. Al costat de cadascuna podeu veure els projectes que realitzem:

English in school…

Hores d'anglès a l'Escola Pia de Calella
 • CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED
  LEARNING) PROJECTS.
  Projectes AICLE (Aprenentatge integrat de continguts
  en llengües estrangeres).
 • MULTILINGUAL SCHOOL FROM P3 TO BATXILLERAT.
  Escola multilingüe de P3 a Batxillerat
 • FIRST CERTIFICATE AND OTHER OFFICIAL CAMBRIDGE
  UNIVERSITY TESTS.
  Advanced, First Certificate i altres titulacions oficials de la Universitat
  de Cambridge.
 • INTERNATIONAL TRIPS.
  Estades internacionals.
 • EXCELLENT ENGLISH RESULTS IN OFFICIAL EVALUATION
  TESTS.
  Excel·lents resultats a les proves d’avaluació externa.

El Batxillerat de l’Escola Pia de Calella

Acompanyament cap a l’Educació Superior: iniciativa, dedicació, esforç i passió.

 • Oferim les següents modalitats de Batxillerat:
  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials
 • Oferim les següents tipologies de batxillerat:
  • Batxillerat artístic orientat al disseny
  • Batxillerat dual
  • Batxillerat orientat a Cicles Formatius de Grau Superior
  • Batxillerat en tres anys

 • INVERSIÓ DE FUTUR
 • RESPONSABLES DEL TEU ÈXIT
 • ESTEM PER TU, (SEGUIMENT TUTORIAL)
 • CADASCÚ AL SEU RITME /INDIVIDUALITAT
 • ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I PERSONAL
 • ACADÈMICAMENT BEN PREPARATS
 • ENS ESFORCEM PER FORMAR PERSONES AMB INICIATIVA
 • CONFIANÇA, PACIÈNCIA I ESPAI PER A DECIDIR EL PROPI CAMÍ
 • UN PROJECTE VITAL I DE QUALITAT