L’Aprenentatge Cooperatiu és una metodologia que forma part de la nostra escola i que es va consolidant al llarg de tota l’etapa educativa. S’inicia a l’etapa d’Educació Infantil, concretament a P4. Durant el curs de P3 es treballa en parelles cooperatives per tal que els infants es vagin familiaritzant amb aquesta manera de fer però, no és fins a P4 que es comença a treballar en equips de 3 o 4 membres.

Abans d’establir els equips es realitzen diverses dinàmiques de cohesió de grup per tal de conèixer el perfil i les característiques actitudinals dels infants, així com per establir vincles entre els nens i nenes.

Un cop establerts els equips, es treballa a través de diferents estructures cooperatives. Les primeres estructures cooperatives es duen a terme amb la tutora o el tutor que els va guiant i, cap al final de curs, ja adquireixen la capacitat de realitzar les estructures cooperatives de manera autònoma.

S’inicia amb estructures fàcils d’entendre, com ara el foli giratori, la qual consisteix a elaborar una tasca conjunta seguint un ordre concret. En aquesta estructura un membre de l’equip comença a escriure la seva aportació, després el passa a un altre que escriu la seva part de la tasca i el passa al següent de manera successiva fins que tots els membres de l’equip participen en la resolució d’aquesta. També es fan altres estructures cooperatives com ara el llapis al mig o paraula – dibuix.

Cal destacar que, després de fer una estructura cooperativa, s’esdevé una autoavaluació de l’equip mitjançant una simbologia concreta que representa la mesura en la qual s’ha assolit la tasca per tal que els infants prenguin consciència de com han treballat, és a dir, què ha anat bé i què caldria millorar.

Així doncs, aquesta manera de treballar permet que els infants aprenguin els uns dels altres, l’estimulació mútua per a l’aprenentatge i aprendre cooperant.