Política de Qualitat

Tot l’equip humà que composa ESCOLA PIA CALELLA ha de tenir com a objectiu la plena satisfacció dels seus clients i aconseguir una bona eficiència a cadascun dels serveis realitzats.

Per a tal fita, ESCOLA PIA CALELLA orienta la seva gestió a:

Oferir un servei educatiu que ajudi l’alumnat a desenvolupar la seva personalitat, construir coneixement i participar en la transformació de la societat. Per tot això ens definim com una escola:

 1. OBERTA I ACOLLIDORA perquè arribem a tots els sectors de la societat i ens comprometem a atendre la diversitat que aquesta presenta.
 2. GLOBAL amb una àmplia oferta educativa que garanteixi la resposta a les diverses necessitats reals de la societat.
 3. INNOVADORA. Perquè promou la reflexió sobre la pràctica educativa i permet introduir innovacions de forma coherent a totes les etapes.
 4. COMUNICATIVA perquè centrant-nos en la persona de l'alumne donem tota la informació del procés d'ensenyament-aprenentatge al propi alumne, a les famílies i a tots els agents que intervenen en aquesta acció educativa.
 5. CONSIDERADA proporcionant els recursos necessaris per complir els compromisos adquirits amb els destinataris de la formació.
 6. RESPONSABLE perquè considera la qualitat de la formació com la base i el futur de l'organització, implicant de manera responsable a tot el personal en la política de qualitat i gestionant i organitzant les accions dirigides a la millora contínua.
 7. COL·LABORADORA mantenint i promovent l'exercici de la coordinació i col·laboració amb les institucions i entitats públiques i privades.
 8. EXIGENT perquè exerceix la pròpia avaluació interna i externa d'aquest projecte educatiu que ens porta a garantir el compromís de qualitat amb el nostre servei d'acord amb la NORMA UNE EN-ISO 9001:2008.

De la mateixa manera i per seguir amb el nostre projecte d'escola, la VISIÓ pròpia de l'Escola Pia Calella es centrarà en:

 1. Un sistema de millora contínua per garantir les accions adequades a cada situació.
 2. L'establiment d'accions efectives d'atenció a la diversitat.
 3. El projecte d'Escola Multilingüe introduint a diveses àrees la llengua anglesa.
 4. La implementació del SUMMEM com a projecte institucional per potenciar el treball cooperatiu i interdisciplinar a totes les etapes.
 5. L'establiment de vincles relacionals amb les persones, famílies i institucions que formen part de la vida de l'escola.
 6. El projecte d'Educació Compartida amb les famílies.
 7. La formació permanent del professorat.

LA NOSTRA MISSIÓ:

L’Escola Pia de Catalunya som una institució al servei de la societat, inspirada en l’esperit de l’evangeli, oberta a tothom i arrelada al país. Eduquem infants i joves per ajudar-los a créixer com a persones lliures i autònomes que, de manera crítica, puguin viure en comunitat i se sentin compromesos en la construcció d’un món més just, sostenible i en pau.

ELS NOSTRES VALORS:

La nostra escola ha de ser :

OBERTA. Ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.

ACOLLIDORA. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.

INNOVADORA. Adopta mètodes didàctics pràctics i motivadors.

PARTICIPATIVA. Promou la coresponsabilitat i la implicació de les persones en la presa de decisions.

ARRELADA. Promou el sentit de pertinença, el coneixement i l’estimació de la pròpia cultura.

TRANSFORMADORA. No es limita a reproduir models socials i culturals, sinó que genera el progrés de les persones i de la societat.