Infantil

De 3 a 6 anys
 QUÈ PRIORITZEM?
 • S’ estableixen les bases per al bon desenvolupament de les etapes educatives posteriors.
 • S’ utilitza una metodologia que respecta el ritme de treball de cada infant.
 • S’ inicia l’alumnat en la socialització i es té cura de la seva integració en el grup d’iguals.
 • S’ encamina als infants cap a l’autonomia personal i la collaboració amb el grup, mitjançant el treball sistemàtic dels hàbits i les normes bàsiques de conducta.
 • S’ implica l’alumnat en vivències i activitats que els ajuda a incorporar habilitats i actituds que, posteriorment aplicaran en d’altres contextos i situacions de la vida.
COM TREBALLEM?
 • Treball per racons :
  • Permet respectar el nivell maduratiu dels nens i nenes.
  • Permet atendre els/les alumnes de manera individualitzada.
  • Permet fomentar la seva autonomia.

 • Treball per projectes :
  • Motivador: perquè atén els interessos dels alumnes/as.
  • Participatiu: perquè afavoreix la interacció i collaboració entre l’escola i la família.
  • Interactiu: perquè afavoreix la comunicació i dóna recursos a l’alumne/a.

 • Treball cooperatiu :
  • Permet treballar en grups heterogenis.

  • Permet tenir en compte les aportacions de cada nen i nena.

  • Permet arribar a un consens
  • És molt enriquidor perquè els nens i nenes s’ajuden els uns als altres.

 • Treball vivencial, manipulatiu, basat en l' experimentació :
S’intenta que els aprenentatges s’adquireixin a través dels sentits (aprenentatge sensorial).
 • Treball d' expressió de les emocions :
Es fomenta que l’infant pugui expressar lliurement allò que per a ell és important. A través de:
  • Les seves produccions plàstiques.
  • Les converses a l’aula.
  • Les imatges.
  • Les audicions.
  • Les representacions.
COM AVALUEM?
“La finalitat de l’avaluació és afavorir el procés de regulació. Es tracta que els/les alumnes puguin detectar les seves dificultats i disposin d’estratègies i instruments per a superar-les”.
Definim uns criteris d’avaluació basats en:
 • Tractar de saber com els nois i noies apliquen el que ja saben, per resoldre situacions. S’intenta que hi hagi força vinculació amb les tasques plantejades i la vida real (contextualització).
 • Els nens i nenes saben prèviament que s’espera d’ells (criteris d’avaluació).
 • Utilitzar diversos instruments: observació i seguiment de les actuacions a l’aula, entrevistes personals, proves, exposicions orals...
 • Analitzar diverses perspectives: autoavaluació, coavaluació, avaluació conjunta...
 • Les activitats plantejades han d’afavorir l’activació de diverses habilitats i coneixements i les seves relacions entre ells.
 • Prioritzar la comprensió, anàlisi, elaboració, justificació i argumentació de les solucions que es proposen i no el record d’informació o l’exercitació rutinària.
 • L’avaluació abasta el conjunt del procés d’ensenyament/aprenentatge: inici, durant i final.

  CRITERIS D'AVALUACIÓ A L'EDUCACIÓ INFANTIL - Document
ASSIGNATURES COMPLEMENTÀRIES

     P-3
 • Joc simbòlic
 • Grafisme
 • Taller d'anglès (2 hores)
 • Desdoblament informàtica

     P-4 i P-5
 • Joc simbòlic
 • Grafisme
 • Informàtica/anglès
 • Taller d'angles (2 hores)